Der hører til Kiddegårdsvej 1 og 3 i alt ca. 180 hektar agerjord. Derudover forpagtes ca. 65 hektar.

Jorden drives medtraditionel planteavl. Sædskiftet er mest baseret på at avle korn til brug i svineproduktionen.

Der avles hvede, havre, vårbyg, vinterbyg, vinterraps, og af og til også frøgræs.

Vi fører og får udarbejdet ”Grønt Regnskab”, som kort sagt er et balanceregnskab over resurser indkøbt, forbrugt, avlet og solgt på markerne.

Gennem optimering af fodringen af grisene, som jo leverer det meste af gødningen til planterne i form af gylle, samt optimale udbringningsmetoder af gylle, er det lykkedes at komme ned på et lavt kvælstofoverskud, ligesom vores fosfor balance faktisk er negativ, d.v.s. at afgrøderne bortfører mere fosfor end der bliver tildelt med gylle og gødning.

Alle kornafgrøder opbevares på bedriften, hvorimod salgsafgrøder som vinterraps og frøgræs typisk sælges efter høst.